پروفیل های اختصاصی

بخش بزرگی از تولیدات شرکت آذر آلوم به پروفیل های تخصصی و سفارشی مربوط می شود. پروفیل های تخصصی به آن دسته از مقاطع و پروفیل های اکسترودی گفته می شود که با توجه به نیاز تخصصی مصرف کننده در Read More