سایر پروفیل های صنعتی

پروفیل هاى آلومینیومى علاوه بر کاربرد ساختمانى خود، در صنایع مختلف تولیدى و تبدیلى به عنوان بخشى از پروسه فعالیت صنعتى، مورد استفاده قرار میگیرند. شرکت آذرآلوم با ظرفیت تولید بالا و تضمین کیفیت پروفیلهاى تولیدى، نقش مهمى در تأمین Read More