پروفیل های ساختمانی

از گذشته تا کنون انسان همواره در پی آسایش و رفاه خود و محلی که در آن زندگی میکند، بوده است. معماری و ساختمان سازی علاوه بر صنعت عظیمی که در پی خود دارد، یک هنر به حساب می آید Read More

پروفیل های اختصاصی

بخش بزرگی از تولیدات شرکت آذر آلوم به پروفیل های تخصصی و سفارشی مربوط می شود. پروفیل های تخصصی به آن دسته از مقاطع و پروفیل های اکسترودی گفته می شود که با توجه به نیاز تخصصی مصرف کننده در Read More